បានបញ្ចូលទៅក្នុងកន្រ្តកទំនិញ

អំពី UCredit

កម្មវិធីប្រាក់កម្ចី UCredit គឺជាក្រដាសឥណទានពីហាងលក់ទំនិញអនឡាញនៃគេហទំព័រ Ubuy។ វាគឺជាទម្រង់នៃប្រាក់និម្មិតដែលអាចប្រើដើម្បីធ្វើការទិញទំនិញនៅហាងលក់ទំនិញអនឡាញនៃគេហទំព័រ Ubuy តាមរយៈគេហទំព័រ ឬកម្មវិធី។ កម្មវិធីប្រាក់កម្ចី UCredit អាចប្រើលើតម្លៃទំនិញសរុបក្នុងរទេះរបស់អ្នកនៅអំឡុងពេលទូទាត់ប្រាក់

ចំណាំ៖ 1 UCredit = 1 USD (ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក)

លោកអ្នកអាចទទួលបានកម្មវិធីប្រាក់កម្ចី UCredit ក្នុងករណីដូចខាងក្រោមៈ

តាមរយៈកិច្ចការ៖

លោកអ្នកអាចទទួលបានកម្មវិធីប្រាក់កម្ចី UCCredit ដោយ៖

 • ការក្លាយជាកម្មវិធីអ្នកល្បីល្បាញមានអ្នកគាំទ្រជាក្រុមច្រើននាក់ (Micro Influencer) តាមគេហទំព័រ Ubuy
 • ក្លាយជាសាខានៅ uGlow

សាច់ប្រាក់ត្រឡប់មកវិញ (Cashback)៖

ប្រសិនបើលោកអ្នកមានសិទ្ធិទទួលបានសាច់ប្រាក់ត្រឡប់មកវិញ វានឹងបញ្ចូលទៅគណនី Ubuy របស់អ្នកតាមទម្រង់កម្មវិធី UCredit។ Cashback អាចបញ្ចូលទៅក្នុងកាបូបលុយបុគ្គលតាមទម្រង់កម្មវិធី Ucredit តែប៉ុណ្ណោះ។

Cashback
Cashback

អត្ថប្រយោជន៍កម្មវិធី UCredit

 • កម្មវិធី UCredit អាចប្រើដើម្បីបង់ថ្លៃការបញ្ជាទិញទាំងអស់របស់អ្នក។
 • ប្រសិនបើតុល្យភាពកម្មវិធី UCredit របស់អ្នកមិនបង់ថ្លៃលើការទិញរបស់អ្នកទេ លោកអ្នកអាចប្រើទម្រង់ទូទាត់ប្រាក់ដែលទទួលយកណាមួយដែលផ្តល់ជូនលោកអ្នកសម្រាប់តុល្យភាពដែលនៅសល់
 • កម្មវិធី Ucredit អាចប្រើនៅក្នុងហាងដឹកជញ្ជូនទំនិញអន្តរជាតិតាមគេហទំព័រ Ubuy ទាំងអស់។
 • កម្មវិធី Ucredit គឺជាទម្រង់ទូទាត់ប្រាក់ ហើយអាចត្រូវប្រើដោយផ្ទាល់នៅអំឡុងពេលទូទាត់ប្រាក់ដោយមិនចាំបាច់ឆ្លងកាត់ទំព័រច្រកផ្លូវបង់ប្រាក់

ការកំណត់ពេលវេលានិងលក្ខខណ្ឌឥណទានកម្មវិធី UCredit

 • កម្មវិធី UCredit មិនអាចប្រើជាកាតអំណោយនៅ ក្នុងកម្មវិធី iTunes, Amazon, Google Play, CashU, World of Warcraft, PlayStation Network, IMVU ជាដើម។
 • Cashback នឹងបង្ហាញនៅក្នុងកាបូបលុយកម្មវិធី UCredit របស់អ្នកប្រើប្រាស់ បន្ទាប់ពីរយៈពេលស្នើសុំប្រគល់មកវិញផលិតផលដែលបានទិញរួចហើយ។
 • នៅពេលដាក់ប្រាក់នៅក្នុងគណនី Ubuy របស់អ្នក UCredit អាចប្រើដើម្បីធ្វើការទិញបន្ថែមទៀតតាមគេហទំព័រ Ubuy។
 • កម្មវិធី UCredit ផុតកំណត់រយៈពេល 1 ឆ្នាំដោយគិតចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទដាក់ប្រាក់។ បន្ទាប់ពីការផុតកំណត់ លោកអ្នកមិនអាចទាញយកឥណទានទៅក្នុងគណនីរបស់អ្នកតាមទម្រង់ណាមួយបានឡើយ។
 • កម្មវិធី UCredit មិនអាចចែករំលែក ឬផ្ទេរទៅគណនីផ្សេងទៀតបានទេ។

សំណួរ​ដែល​សួរញឹកញាប់

លោកអ្នកអាចចូលមើលផ្នែកនៃកម្មវិធី UCCredit នៅទីនេះ

my-credit

កម្មវិធី UCredit អាចប្រើដើម្បីទិញផលិតផលណាមួយដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្នុងកម្មវិធី Ubuy។

UCredit Payment

កម្មវិធី UCredit ផុតកំណត់រយៈពេល 1 ឆ្នាំ ដោយគិតចាប់ពីកាលបរិចេ្ឆទដាក់ប្រាក់។ បន្ទាប់ពីការផុតកំណត់ លោកអ្នកមិនអាចទាញយកឥណទានទៅក្នុងគណនីរបស់អ្នកតាមទម្រង់ណាមួយបានឡើយ។

ក្នុងករណី Cashback វានឹងបង្ហាញនៅក្នុងកាបូបលុយ UCredit របស់អ្នកប្រើ បន្ទាប់ពីរយៈពេលស្នើសុំសំណងមកវិញរបស់ផលិតផលដែលបានទិញរួចហើយ។

ទេ លោកអ្នកមិនអាចប្តូរប្រាក់កម្មវិធី UCredit ទៅជាទម្រង់រូបិយប័ណ្ណផ្សេងទៀតបានទេ។

កម្មវិធី UCredit មិនអាចប្រើដើម្បីទិញកាតអំណោយនៅក្នុងកម្មវិធី iTunes, Amazon, Google Play, CashU, World of Warcraft, PlayStation Network, IMVU ជាដើម។

UCredit មិនអាចចែករំលែក ឬផ្ទេរទៅគណនីផ្សេងទៀតបានទេ។