បានបញ្ចូលទៅក្នុងកន្រ្តកទំនិញ

ការទិញហាងជំនួញ ឬការសាកសួរការទិញភាគច្រើន

ubuy corporate enquiries

តើមានការសាកសួរសំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្គត់ផ្គង់លក់ដុំអន្តរជាតិឬទេ?

  1. ស្វែងរកផលិតផលជាសកលដ៏ច្រើនសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់អ្នកឬទេ? គេហទំព័រ Ubuy ជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់លក់ដុំលំដាប់អន្តរជាតិឈានមុខគេ អាចជួយលោកអ្នកបាន! សូមអនុញ្ញាតឱ្យយើងដឹងពីព័ត៌មានលម្អិត និងចំនួនផលិតផលរបស់អ្នក ហើយយើងប្រគល់ជូនភ្លាមៗទៅដល់មាត់ទ្វាររបស់អ្នក។
  2. សម្រាប់កិច្ចការជំនួញ ឬការសាកសួរអំពីការទិញលក់ដុំ ឬការប៉ាន់ស្មានតម្លៃ សូមផ្ញើអ៊ីម៉ែលមកយើងតាមរយៈ enquiry@ubuy.com 

គោលការណ៍ណែនាំត្រូវអនុវត្តតាមនៅក្នុងអ៊ីម៉ែលសាកសួរសំណួររបស់អ្នក។

  1. កុំភ្លេចបន្ថែមចំនួនផលិតផល និងលេខសម្គាល់ IDs ទំនិញដែលអ្នកបានស្នើសុំ!
  2. ផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីទំនាក់ទំនងរបស់អ្នក!

"ជូនចំពោះអតិថិជនជាទីគោរព ត្រូវប្រាកដថាលោកអ្នកយល់ដឹងច្បាស់លាស់ និងអាចយល់បាននៅក្នុងសំបុត្រសាកសួររបស់អ្នក! គេហទំព័រ Ubuy ចង់ធ្វើអាជីវកម្មជាមួយលោកអ្នក"