បានបញ្ចូលទៅក្នុងកន្រ្តកទំនិញ

តារាងពន្ធគយ និងថ្លៃសេវា

គេហទំព័រ UBUY ផ្តល់ជូនប្រភេទផ្សេងគ្នានៃការត្រួតពិនិត្យរបស់គយអាស្រ័យលើប្រទេសនាំចូល

ពន្ធគយ/ពន្ធនាំចូល និងពន្ធដែលត្រូវបង់ប្រាក់:

 1. អតិថិជនបង់ពន្ធកាតព្វកិច្ច និងពន្ធជាមុនទៅគេហទំព័រ UBUY នៅពេលធ្វើការបញ្ជាទិញ
 2. មិនមានការគិតថ្លៃបន្ថែម ដែលអតិថិជនត្រូវបង់ប្រាក់ទេ។
 3. ប្រសិនបើឯកសារណាមួយត្រូវបានទាមទារពីភាគីអតិថិជន វាចាំបាច់ដែលអ្នកទទួលទំនិញត្រូវផ្តល់ឯកសារឱ្យទាន់ពេលវេលា។

ពន្ធគយ/ពន្ធនាំចូល និងពន្ធដែលមិនបានបង់ប្រាក់:

 1. អតិថិជននឹងមិនបង់ពន្ធកាតព្វកិច្ច និងពន្ធទៅគេហទំព័រ UBUY នៅពេលធ្វើការបញ្ជាទិញ
 2. ការគិតថ្លៃនឹងត្រូវទូទាត់ប្រាក់ដោយអតិថិជនទៅក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនទំនិញសម្រាប់ពន្ធគយដើម្បីបញ្ចេញការដឹកជញ្ជូនទំនិញ។
 3. អតិថិជននឹងទទួលបានវិក្កយបត្រពីក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនទំនិញដែលរួមបញ្ចូលពន្ធគយ ពន្ធនាំចូល និងការចំណាយផ្សេងៗទៀត។
 4. អតិថិជនត្រូវតែរក្សាទុកបង្កាន់ដៃបង់ប្រាក់ការទូទាត់ប្រាក់គយសម្រាប់ជាឯកសារយោងនាពេលអនាគត។
 5. អតិថិជនទទួលខុសត្រូវចំពោះតែការបង់ប្រាក់ពន្ធគយ និងការគិតថ្លៃផ្សេងៗនៅពេលត្រួតពិនិត្យរបស់គយ; ប្រសិនបើអ្នកនាំសំបុត្រស្នើសុំចំនួនប្រាក់បន្ថែមនៅពេលប្រគល់ជូនទំនិញ សូមទាក់ទងផ្នែកសេវាកម្មអតិថិជនរបស់យើងភ្លាមៗ។

ការគណនាពន្ធគយ/ពន្ធនាំចូល និងពន្ធនានា:

 1. ពន្ធគយ/ពន្ធនាំចូល និងថ្លៃសេវាពន្ធដែលកាត់យកនៅពេលពិនិត្យចេញគឺការប៉ាន់ប្រមាណ និងមិនមែនជាការគណនាជាក់លាក់ទេ។
 2. ប្រសិនបើថ្លៃសេវាពន្ធគយជាក់ស្តែងលើសពីថ្លៃសេវាពន្ធគយដែលបានប៉ាន់ស្មាននៅពេលធ្វើការបញ្ជាទិញនោះ គេហទំព័រ UBUY នឹងបង់ថ្លៃសេវាបន្ថែមដែលបានគិតថ្លៃ។
 3. លក្ខខណ្ឌខាងលើក៏អនុវត្តចំពោះការដឹកជញ្ជូនទំនិញផលិតផលជំនួសណាមួយ (ប្រសិនបើអាចមាន)។

កត្តានានាដែលមានមុខងារយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការប៉ាន់ប្រមាណពន្ធគយ/ពន្ធនាំចូល និងពន្ធនានា:

 1. ប្រភេទ និងតម្លៃផលិតផល
 2. ថ្លៃដឹកជញ្ជូន និងទម្ងន់កញ្ចប់ផលិតផល
 3. បណ្តាញត្រួតពិនិត្យរបស់គយ
 4. ការគិតថ្លៃលើការផ្ទុកទំនិញអាចអនុវត្តចំពោះការពន្យាពេលណាមួយដើម្បីបញ្ជូនឯកសារដែលត្រូវការ។
 5. ពន្ធនាំចូលផ្អែកលើចំនួនប្រាក់ពន្ធគយ
 6. ថ្លៃសេវានាំចូលតាមវិធានគយនៅប្រទេសគោលដៅ។
 7. អតិថិជនអាចទទួលបានការដឹកជញ្ជូនទំនិញច្រើនសម្រាប់ការបញ្ជាទិញតែមួយ ការគិតថ្លៃគយនឹងត្រូវអនុវត្តចំពោះការដឹកជញ្ជូនទំនិញតាមនោះ។